ކ.ދިއްފުށި ބިން ހިއްކައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1155
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
31,467,450.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދިއްފުށި 71,334,900.00
71,334,900.00