ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1157
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 31 މާރިޗު 2021
: 14 މާރިޗު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
651,057,407.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
759,500,691.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 11 ޖޫން 2020
: 30 އޭޕްރިލް 2021
: 14 މާރިޗު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުޅިފަޅު 309,471,996.00
1,720,030,094.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]