އއ.އުކުޅަސް ބަނދަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ތޮށި ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1160
:
: 10 ނޮވެންބަރު 2020
: 10 ނޮވެންބަރު 2021
: 12 ފެބުރުވަރީ 2022
: 1 މޭ 2022
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
19,925,160.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
652,274.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
587,046.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 24 ފެބުރުވަރީ 2021
: 12 ފެބުރުވަރީ 2022
: 1 މޭ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޭޕްރިލް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. އުކުޅަސް 6,962,500.00
8,201,820.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]