ފ.ފީއަލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1176
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި، އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. އާރުއޯ ބިލްޑިންގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 18 މާރިޗު 2021
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 18 އޮކްޓޫބަރު 2022
: 18 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,548,854.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,156,252.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 23 ނޮވެންބަރު 2021
: 18 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ފީއަލި 15,047,994.00
15,047,994.00