ދ.ހުޅުދެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1177
: 18 މާރިޗު 2021
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 8 ނޮވެންބަރު 2022
: 12 ޖަނަވަރީ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
5,467,719.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
6,151,184.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 ޖުލައި 2021
: 18 މާރިޗު 2021
: 31 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ދ. ހުޅުދެލި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކްތް ފެށި، ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
11,146,446.00
22,765,349.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]