ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0118
: 15 ޖުލައި 2020
: 13 މޭ 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
: 17 މާރިޗު 2022
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
60,080,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
5,500,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 13 މޭ 2020
: 16 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި. އަދި ހޮސްޕިޓަލްގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
81,984,089.00
88,984,089.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.