ލ.މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1193
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އާރް.އޯ ބިލްޑިން، ވޯޓަރ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލްޑިންގ ގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 18 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 18 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
10,385,272.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,162,494.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 އޭޕްރިލް 2020
: 15 އޭޕްރިލް 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާވަށް 33,468,566.00
33,468,566.00