ލ.މުންޑޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1194
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ފައިނަލްކުރުން އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން މަސއްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
:
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 10 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,341,600.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
19,320,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 10 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މުންޑޫ 42,953,600.00
42,953,600.00