ލ.ދަނބިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1195
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭއާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި އީއައޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 18 މާރިޗު 2021
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 8 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
5,812,100.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
15,295,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 ޖުލައި 2021
: 18 މާރިޗު 2021
: 8 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ދަނބިދޫ 31,999,373.00
31,999,373.00