ގއ.ކޮނޑޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1196
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- - އަމަލީ މަސައްކަތް 9 މާރިޗު 2022 ގައި ފަށައި، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ބައުންޑަރީ ވޯލް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - 26% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - އަމަލީ މަސައްކަތް 18 މޭ 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech Maldives ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,962,704.80 ރުފިޔާ
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 25 ފެބުރުވަރީ 2021
: 18 މޭ 2023
: 18 މޭ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
6,184,663.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
6,957,746.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
: 9 މާރިޗު 2022
: 18 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮނޑޭ 10,064,095.00
23,206,504.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]