ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0121
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑައިލަސިސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޑެންޓަލް، ސީއެސްއެސްޑީ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
233,001.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
0.00