ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2
:
އައިޑީ:
ISLES/1215
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.އަ.އި.އޭ، ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކާސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 20 ޖަނަވަރީ 2021
: 20 ޖަނަވަރީ 2021
: 14 ފެބުރުވަރީ 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
14,020,481.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
14,020,481.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 މޭ 2021
:
: 14 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 57,581,924.00
57,581,924.00