އދ. މާމިގިލި މަގު ހެދުން (ރިންގް ރޯޑް)
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/1219
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ޜޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަންއާއި އެކު ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއި ކުރެވި، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
10,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މޭ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. މާމިނގިލި
0.00