މ.ރަތްމަންދޫ ފާލަން ހެދުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/1226
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,050,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ރަތްމަންދޫ
0.00