ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0123
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 15 ޖުލައި 2019
: 15 ޖުލައި 2019
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖުލައި 2019
: 15 ޖުލައި 2019
: 12 ޑިސެންބަރު 2019
: 12 ޑިސެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 2,093,413.00
2,093,413.00