އެމް.އެން.ޕީ.އައި. އޮފީސް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1232
:
: 21 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 20 ފެބުރުވަރީ 2021
: 20 ފެބުރުވަރީ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,262,020.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,669,772.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 17 މާރިޗު 2020
: 20 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 އޮކްޓޫބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 191,922,347.00
198,854,139.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]