މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/1233
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓް ތައްހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ހިލޭ އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
- ލޯން އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް:
18
2020 ގެ ބަޖެޓް :
21,026,639.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު 275,430,000.00
2 ހއ. އުލިގަމު 0.00
3 ހއ. މޮޅަދޫ 0.00
4 ހއ. ހޯރަފުށި 0.00
5 ހއ. އިހަވަންދޫ 0.00
6 ހއ. ކެލާ 0.00
7 ހއ. ވަށަފަރު 0.00
8 ހއ. ދިއްދޫ 0.00
9 ހއ. ފިއްލަދޫ 0.00
10 ހއ. މާރަންދޫ 0.00
11 ހއ. ތަކަންދޫ 0.00
12 ހއ. އުތީމު 0.00
13 ހއ. މުރައިދޫ 0.00
14 ހއ. ބާރަށް 0.00
15 ހދ. ހަނިމާދޫ 0.00
16 ހދ. ފިނޭ 0.00
17 ހދ. ނައިވާދޫ 0.00
18 ހދ. ހިރިމަރަދޫ 0.00
19 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 0.00
20 ހދ. ނެއްލައިދޫ 0.00
21 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 0.00
22 ހދ. ކުރިނބި 0.00
23 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 0.00
24 ހދ. ކުމުންދޫ 0.00
25 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 0.00
26 ހދ. ވައިކަރަދޫ 0.00
27 ހދ. މަކުނުދޫ 0.00
28 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
29 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި 0.00
30 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 0.00
31 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ 0.00
32 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 0.00
33 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 0.00
34 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 0.00
35 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 0.00
36 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ 0.00
37 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 0.00
275,430,000.00