މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/1233
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓް ތައްހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ހިލޭ އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
- ލޯން އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
18.00 ރ
2020 ގެ ބަޖެޓް :
284,430,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އިހަވަންދޫ 0.00
2 ހއ. ކެލާ 0.00
3 ހއ. ވަށަފަރު 0.00
4 ހއ. ދިއްދޫ 0.00
5 ހއ. ފިއްލަދޫ 0.00
6 ހއ. މާރަންދޫ 0.00
7 ހއ. ތަކަންދޫ 0.00
8 ހއ. އުތީމު 0.00
9 ހއ. މުރައިދޫ 0.00
10 ހއ. ބާރަށް 0.00
11 ހދ. ހަނިމާދޫ 0.00
12 ހދ. ފިނޭ 0.00
13 ހދ. ނައިވާދޫ 0.00
14 ހދ. ހިރިމަރަދޫ 0.00
15 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 0.00
16 ހދ. ނެއްލައިދޫ 0.00
17 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 0.00
18 ހދ. ކުރިނބި 0.00
19 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 0.00
20 ހދ. ކުމުންދޫ 0.00
21 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 0.00
22 ހދ. ވައިކަރަދޫ 0.00
23 ށ. ކަނޑިތީމު 0.00
24 ށ. ނޫމަރާ 0.00
25 ށ. ގޮއިދޫ 0.00
26 ށ. ފޭދޫ 0.00
27 ށ. ފީވައް 0.00
28 ށ. ބިލެތްފަހި 0.00
29 ށ. ފޯކައިދޫ 0.00
30 ނ. މިލަދޫ 0.00
31 ނ. މަގޫދޫ 0.00
32 ނ. މަނަދޫ 0.00
33 ނ. ހޮޅުދޫ 0.00
34 ނ. ފޮއްދޫ 0.00
35 ނ. ވެލިދޫ 0.00
36 ރ. މާކުރަތު 0.00
37 ރ. ރަސްމާދޫ 0.00
38 ރ. އިންނަމާދޫ 0.00
39 ރ. އިނގުރައިދޫ 0.00
40 ރ. ފައިނު 0.00
41 ރ. ކިނޮޅަސް 0.00
42 ބ. ކުޑަރިކިލު 0.00
43 ބ. ކަމަދޫ 0.00
44 ބ. ކިހާދޫ 0.00
45 ބ. ދޮންފަނު 0.00
46 ޅ. ހިންނަވަރު 0.00
47 ޅ. ނައިފަރު 0.00
48 ޅ. ކުރެންދޫ 0.00
49 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި 0.00
50 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
51 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 0.00
52 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 0.00
53 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 0.00
54 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 0.00
55 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 0.00
56 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ 0.00
57 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 0.00
0.00