މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/1233
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި މަޝްރޫއުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓްތައް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
: 30 އޭޕްރިލް 2020
: 29 އޭޕްރިލް 2020
: 30 ޖޫން 2026
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
18.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
62,529,045.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
10,640,347.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖޫން 2020
: 11 މޭ 2020
: 30 ޖޫން 2026
:
: 1. މަޝްރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ އެމަޖަންސީ ރެސްޕޯންސް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ، ބިމުގެ ދަތިކަމުން ލިބުމުގައި ލަސްވެއްޖެނަމަ މަޝްރޫއު ނުނިމި ލަސްވުން. 2. މަޝްރޫއުގެދަޝުން ރާވައިފައިވާ ކަންތައްތައް ޑުޕްލިކޭޓް ކުރެވެމުންދިއުން. 3.ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ފަންކްޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ރެގިއުލޭޓަރީ ނިންމުންތަކާއި ޕޮލިސީތަށް ނިންމުމުގައި ލަސްތަކަކާ ކުރިމަތި ވެއްގެނަމަ އެންމެ ފުރިހަމގޮތުގައި އެސް.ޓީ.ޕީ ފަންކްޝަން ނުކުރެވުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ
143,509,888.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]