މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/1233
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި މަޝްރޫއުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓްތައް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
: 30 އޭޕްރިލް 2020
: 29 އޭޕްރިލް 2020
: 30 ޖޫން 2026
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ހިލޭ އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
18.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
62,529,045.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
10,640,347.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖޫން 2020
: 11 މޭ 2020
: 30 ޖޫން 2026
:
: 1. މަޝްރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ އެމަޖަންސީ ރެސްޕޯންސް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ، ބިމުގެ ދަތިކަމުން ލިބުމުގައި ލަސްވެއްޖެނަމަ މަޝްރޫއު ނުނިމި ލަސްވުން. 2. މަޝްރޫއުގެދަޝުން ރާވައިފައިވާ ކަންތައްތައް ޑުޕްލިކޭޓް ކުރެވެމުންދިއުން. 3.ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ފަންކްޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ރެގިއުލޭޓަރީ ނިންމުންތަކާއި ޕޮލިސީތަށް ނިންމުމުގައި ލަސްތަކަކާ ކުރިމަތި ވެއްގެނަމަ އެންމެ ފުރިހަމގޮތުގައި އެސް.ޓީ.ޕީ ފަންކްޝަން ނުކުރެވުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އިހަވަންދޫ 440,571.00
2 ހއ. ކެލާ 440,571.00
3 ހއ. ވަށަފަރު 440,571.00
4 ހއ. ދިއްދޫ 440,571.00
5 ހއ. ފިއްލަދޫ 440,571.00
6 ހއ. މާރަންދޫ 440,571.00
7 ހއ. ތަކަންދޫ 440,571.00
8 ހއ. އުތީމު 440,571.00
9 ހއ. މުރައިދޫ 440,571.00
10 ހއ. ބާރަށް 440,571.00
11 ހދ. ހަނިމާދޫ 440,571.00
12 ހދ. ފިނޭ 440,571.00
13 ހދ. ނައިވާދޫ 440,571.00
14 ހދ. ހިރިމަރަދޫ 440,571.00
15 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 440,571.00
16 ހދ. ނެއްލައިދޫ 440,571.00
17 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 440,571.00
18 ހދ. ކުރިނބި 440,571.00
19 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 0.00
20 ހދ. ކުމުންދޫ 440,571.00
21 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 440,571.00
22 ހދ. ވައިކަރަދޫ 440,571.00
23 ށ. ކަނޑިތީމު 440,571.00
24 ށ. ނޫމަރާ 440,571.00
25 ށ. ގޮއިދޫ 440,571.00
26 ށ. ފޭދޫ 440,571.00
27 ށ. ފީވައް 440,571.00
28 ށ. ބިލެތްފަހި 440,571.00
29 ށ. ފޯކައިދޫ 440,571.00
30 ނ. މިލަދޫ 440,571.00
31 ނ. މަގޫދޫ 440,571.00
32 ނ. މަނަދޫ 440,571.00
33 ނ. ހޮޅުދޫ 440,571.00
34 ނ. ފޮއްދޫ 440,571.00
35 ނ. ވެލިދޫ 440,571.00
36 ރ. މާކުރަތު 440,571.00
37 ރ. ރަސްމާދޫ 440,571.00
38 ރ. އިންނަމާދޫ 440,571.00
39 ރ. އިނގުރައިދޫ 440,571.00
40 ރ. ފައިނު 440,571.00
41 ރ. ކިނޮޅަސް 440,571.00
42 ބ. ކުޑަރިކިލު 440,571.00
43 ބ. ކަމަދޫ 440,571.00
44 ބ. ކިހާދޫ 440,571.00
45 ބ. ދޮންފަނު 440,571.00
46 ޅ. ހިންނަވަރު 440,571.00
47 ޅ. ނައިފަރު 0.00
48 ޅ. ކުރެންދޫ 440,571.00
49 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި 440,571.00
50 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
51 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 0.00
52 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 0.00
53 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 0.00
54 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 0.00
55 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 0.00
56 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ 0.00
57 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 0.00
179,532,628.00