އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/1234
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޯކިއުމަންޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމާއެކު ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ނޯޓިސް އިންޑިއާގައި އިޝޫކުރެވޭނެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކޮމާޝަލް ލޯންސް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
66,472,844.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
0.00