އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ބިން ހިއްކުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/1234
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިިބިފައި. އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 04 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އިންޑިއާ ގައި އިއުލާނުކުރެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަަން އަށް ކުރިމަތިލިމުގެ މުއްދަތު ވަނީ 04 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ހަމަވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން އަދި އެފަރާތް ވަނީ ވަނީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފެއިލްވެފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓްގެ ބައެއް ކްރިޓީރިއާތައް އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު އަލުން ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 ހުޅުވާލެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ 04 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ހަމަވެފައި. ޕްރިކޮލިފައިވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު އެގްޒިމް ބޭންކް އިން މިމިނިސްޓްރީ އަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 14 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
284,406,480.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
296,800,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
986,879,324.00