އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1236
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް: ސަރވޭމަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ސަރވޭ ޓީމް އޭޕްރީލް މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް މޮބިލައިޒްވެ ސާރވޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ސަރވޭގެ %75 ވަނީ ކުރެވިފައި
: 26 މޭ 2021
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 26 މޭ 2023
: 26 މޭ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
206,700,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
209,880,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 26 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
6 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
643,652,209.00