ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1239
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫއުގެ %99 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި. ރެކްޓިފިކޭޝަން އަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓެސްޓް ތައް ކުރިއަށްދަނީ.
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 31 މާރިޗު 2020
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,349,185.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
889,976.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 5 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާވަށް 16,881,993.00
16,881,993.00