ށ.ޅައިމަގު އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1244
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވޭ
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
: ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ޅައިމަގު 1,320,000.00
1,320,000.00