ށ.ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1252
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކައުންސިލަށްބަޖެޓް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައި. އިންޖިނޭރިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. ކައުންސިލަށް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހިއްސާކޮށްފައި
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
758,517.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖޫން 2021
:
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
:
: ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފުނަދޫ 2,658,517.00
2,658,517.00