ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1259
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސްލްބް ބީމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,072,714.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,028,072.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮކްޓޫބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް 8,028,084.00
8,028,084.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]