ގއ.ކޮނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1263
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- މިސްކިތުގެ ތަނބުތަކާއި ހަމައަށް މަސައްކަތް ނިމި ވުޟޫކުރާބައިގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މުންނާރުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ކޮންޓެރެކްޓަރ: A Man Maldives pvt ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 7,672,786 ރުފިޔާ
:
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 31 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,876,881.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,689,193.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 31 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮނޑޭ 2,590,918.00
6,156,992.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]