އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1269
:
: 6 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޖަނަވަރީ 2022
:
: 12 މޭ 2022
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ސައުދީ އަރަބިއާ ސަރުކާރު )
- ހިލޭ އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
378,327.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޖަނަވަރީ 2022
: 12 މޭ 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. ދަނގެތި 5,230,346.00
5,608,673.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]