އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އިސްލާމީ ޢަޤީދާ
އައިޑީ:
ISLES/1269
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ވަށާފާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (ސައުދީ އަރަބިއާ ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,457,609.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. ދަނގެތި 2,457,609.00
2,457,609.00