ށ.ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1270
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަށް ނިމި 11 ނޮވެމްބަރ ގައި މިސްކިތް ހުޅުވައި މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި
:
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
:
:
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ސައުދީ އަރަބިއާ ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
113,247.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
:
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފުނަދޫ 3,325,490.00
3,325,490.00