ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1271
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިމި މިސްކިތް ހުޅުވާ ނަމާދުކުރަން ފަށާފައި
:
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
: 21 ޑިސެންބަރު 2020
:
: 21 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ސައުދީ އަރަބިއާ ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
630,052.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
154,946.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
:
: 21 ޑިސެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 5,310,707.00
5,310,707.00