ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1272
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންުޑޭޝަންއަޅުމާއި، ތަނބުތައް ޖެހުމާއި، ރޫޓް ބީމް އެޅުމާއި، ކޮންކްރިޓް ތަޅުން އެޅުމާއި، ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މިހާރު ކުރަމުންދަނީ، ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް. (ސިމެންތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ މަސައްކަތް ލަސްވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ)
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 30 ޖޫން 2021
:
: 16 އޮގަސްޓް 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,210,456.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
83,288.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 16 އޮގަސްޓް 2021
: 30 ޖޫން 2021
: 16 އޮގަސްޓް 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ގުރައިދޫ 3,893,744.00
3,893,744.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]