ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1272
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 28 ފެބުރުވަރީ 2023
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
162,341.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
146,106.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 އޮގަސްޓް 2021
: 16 އޮގަސްޓް 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ނޮވެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ގުރައިދޫ 3,810,456.00
4,118,903.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]