ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1273
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 2 މޭ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
157,350.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
141,615.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 5 އޮގަސްޓް 2021
: 4 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ނޮވެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ބާރަށް 1,985,322.00
2,284,287.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]