އައްޑޫސިޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1275
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޓެންޑަރ ކޮށްފައެވެ. ބިޑް އޯޕަން ކުރާ ތާރީޚް، 24 މެއި 2022 އަށް މިހާރުވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި.
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 30 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,622,500.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
6,848,696.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖުލައި 2022
:
: 31 ޖުލައި 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 28,983,506.00
28,983,506.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]