މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1276
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޢިމާރާތުގެ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތަކާއި، ބީއޯކިއު އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޙަވާލުކުރި ގެޑޯގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގއާއި އެއްގޮތަށް، ފައިނަލް ޑްރޯވިންގ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ، އަދި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން ފާސްކުރުމަށް އެޗްޑީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި.
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,000,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,978,013.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2020
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 81,268,508.00
81,268,508.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]