ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1277
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންުޑޭޝަންއަޅުމާއި، ތަނބުތައް ޖެހުމާއި، ރޫޓް ބީމް އެޅުމާއި، ކޮންކްރިޓް ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، ޓިނުޖަހާ ނިންމާ، މިހާރު ކުރަމުންދަނީ، ސިމެންތިޖެހުމާއި، ބޭރު ސީލިންގ ފަތި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (ސިމެންތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ މަސައްކަތް ލަސްވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ)
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 30 ޖޫން 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,210,456.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
83,378.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 އޮގަސްޓް 2021
: 1 އޮގަސްޓް 2021
: 31 އޮގަސްޓް 2022
: 31 އޮގަސްޓް 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ވާދޫ 2,593,834.00
2,593,834.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]