މ. ވޭވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1278
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ނިންމައި، މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވެ، ފުރަބަންދަށް ދިއުމާގުޅިގެން، މަޝްރޫއު ޙަވާލުކުރުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 12 ޖުލައި 2020 ގައި ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2020 ގެ ބަޖެޓް :
720,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ވޭވަށް 2,400,000.00
2,400,000.00