ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވްއަށް ބޭނުންވާ ބިން ގަތުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1280
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް އަށް ބޭނުންވާ ބިން ގަނެ ނިމިފައި.
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް އަށް ބޭނުންވާ ބިން ގަނެ ނިމިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1617
[email protected]