ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1281
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކައުންސިލަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 15 ޖޫން 2021
:
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,400,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,600,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖޫން 2021
:
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 6,000,000.00
6,000,000.00