ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1287
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
: 14 ޑިސެންބަރު 2021
: 14 ޑިސެންބަރު 2021
: 18 މޭ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
440,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
102,402.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ޑިސެންބަރު 2021
: 14 ޑިސެންބަރު 2021
: 18 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 3,998,792.00
4,541,194.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]