ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1289
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 15 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
281,250.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
531,731.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ 3,779,387.00
3,779,387.00