ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1297
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި.
: 15 ޖޫން 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,075,912.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
260,995.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖޫން 2021
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފޯކައިދޫ 8,336,907.00
8,336,907.00