މ.ކޮޅުފުށި މަގުބައްތި ޖެހުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/1298
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (އިންޑިއާ ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ކޮޅުފުށި
0.00