ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0130
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުރެހުން ތަކާއި، ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,200,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. އޭދަފުށި 20,000,000.00
20,000,000.00