ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1300
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
485,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,212,500.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 30 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދިއްފުށި 4,850,000.00
4,850,000.00