ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1302
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޖޫން 2021 ގައި އިނޮވޯ ކޮންސަލްޓަންސީ އާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގްސް އަދި ބީއޯކިއު ހެދުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައި
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 25 ފެބުރުވަރީ 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
10,000,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,240,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 މާރިޗު 2021
:
: 15 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖޫން 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ނިލަންދޫ 11,840,000.00
11,840,000.00