ލ.ގަމުގައި ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
ޢާއިލާ
އައިޑީ:
ISLES/1304
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް:
39350000
2020 ގެ ބަޖެޓް :
7,070,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން
0.00