މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
ޢާއިލާ
އައިޑީ:
ISLES/1305
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
6000000
2020 ގެ ބަޖެޓް :
4,625,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮގަސްޓް 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ
0.00