މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން
އައިޑީ:
ISLES/1305
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މާލޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ބިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
6,000,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,400,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ
7,025,000.00