މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1305
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތަކުގެ އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފިހާ ޙިއްސާކުރެވިފައި.
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
: 31 މާރިޗު 2023
: 31 މާރިޗު 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
6,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,110,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
615,191.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 31 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 4,125,191.00
4,125,191.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013017
[email protected]