އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0131
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ 95% މަސައްކަތުގެ ވަނީ ނިމިފައި. - އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު ބައެއް ކުދި ކުދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
: 15 ޖޫން 2021
: 26 މޭ 2021
: 30 ޖޫން 2022
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
214,415.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
428,830.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖޫން 2021
: 15 ޖޫން 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. ދިގުރަށް 5,403,154.00
6,046,399.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]