އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0131
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިތަން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން. ސްކޯޕަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,875,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. ދިގުރަށް
0.00