ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1311
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓްވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 1: ހއ.އުތީމުގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާން ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ 3 ކްލާސް ރޫމް ގުޅުވުމަށާއި، ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 15 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު 31 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިޑްގެ އަދަދު ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމަށްވާތީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 21 ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާން ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ. ހއ.އުތީމުގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާން ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ 3 ކްލާސް ރޫމް ގުޅުވުމަށާއި، ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 04 އޮކްޓޯބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާން (3) ކުރެވި 24 އޮކްޓޯބަރ ވަނަ ދުވަހު ބިޑް ބަލައިގަނެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު 1.11.2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިޑްގެ އަދަދު މަތިކަވުމުން އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 02: ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ އަކާއި ސްވެނިއަރ ޝޮޕެއް ހެދުމަށް އިއުލާން ހުއްދަ ލިބިގެން އިއުލާން 2022 ޖެނުއަރީ 28 ގައި އިއުލާން ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 ފެބްރުވަރީ 06 ގައި ބޭއްވިފައި. ބީލަން ހުށަހަޅައިފައި ވަނީ 2022 ފެބްރުއަރީ 15 ގައި. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ޕްރޮސެސިންގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 03: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސްކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމްއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް 2022 ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު 2022 ފެބްރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 04: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާން އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ އަކާއި ސްވެނިއަރ ޝޮޕެއް ހެދުމަށް އިއުލާން ބިޑް ޕްރޮސެސިންގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 05: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާންއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތައް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 06: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާންއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 07: ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ އަކާއި ސްވެނިއަރ ޝޮޕެއް ހެދުމަށް ކުރި އައުލާންގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގެ އަގު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާތީ އެބިޑް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމިފައި.
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,315,280.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,331,251.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުތީމު 8,117,388.00
8,117,388.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323206