މާފުށީ ޖަލުގެ ސްޕެޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/1316
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ފްލޯ ސްކުރީޑް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ހައިޑްރޭނިކް އެންޑް ޑްރޭން މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި އިލެކްރިކް އިންސްޓަލޭޝަން މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި ވަށާފާރުގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި އެކްސްޓާނަލް ރޫފިންގ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި އެކްޓަރާ މަސައްކަތް %100 މިއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން 2 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާރވިސްއާ ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައި މިއިމާރާތް ވަނީ ރަސްމީކޮން 3 ފެބްރުވަރީ ގައި ހުޅުވާފައި ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިމާރާތުގައި ރަގަޅުކުރަންހުރި ކަންކަން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާރވިސް އަށް 16 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ. ރިޓެންޝަން ގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާރވިސް ވަނީ 6 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި ރިޓެންޝަންގައި ރަގަޅުކުރަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަރާމާތުތައް ރަގަޅުކޮށްދިނުމަށް ޕޮލެވެކް އަށް 18 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ސިޓީ ފޮނުވިފައި މާފުށީ ޖަލުގެ ރިޓެންޝަން މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު 11 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. މާފުށީ ޖަލުގެ ރިޓެންޝަން މަސައްކަތް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ޕޮލްވެކްގެ 2 ބޭފުޅުން ޖަލު ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަން އިން ލިބިފައި މާފުށީ ޖަލު ސްޕެޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ރިޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޕޮލްވެކްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ޖަލު ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކަރެކްޝަންއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ރިޓެންޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ނިންމާފައިވާތީ ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވިފައި ރިޓެންޝަން ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިނުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި
: 24 ޑިސެންބަރު 2019
: 24 ޑިސެންބަރު 2019
: 20 އޮގަސްޓް 2019
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 21 ޖަނަވަރީ 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި
0.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323820
[email protected]