ތ.ވިލުފުށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0133
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިޢިމާރާތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކޮށް 26 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ސައިޓް ޙަވާލު ކުރެވިފައި.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
592,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ވިލުފުށި 1,685,213.00
1,685,213.00