ހދ.މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
:
އައިޑީ:
ISLES/1351
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
-މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ވެސް ނިމި ރަނގަޅުކުރަން ފާހަގަވި މަސައްކަތްތައްވެސް ނިމިފައި
:
: 28 މޭ 2012
:
:
: 31 މާރިޗު 2016
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 27 ޑިސެންބަރު 2012
:
: 31 މާރިޗު 2016
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. މަކުނުދޫ
0.00