ކ.މާފުށީ އިންސިނިރޭޓަރ މަޝްރޫއު
:
އައިޑީ:
ISLES/1373
:
: 17 އޮގަސްޓް 2019
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
193,315,626.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 މާރިޗު 2020
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
: މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ނިމިފައި ނުވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ފެއްޓުމަށް 7 މަސް ދުވަސް ލަސްވެފައި
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ފެބުރުވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި 94,931.00
94,931.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]